loader
MENU

Όροι Αγοράς

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «FoodBrokers Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία», που εδρεύει στην Πλατεία Ελευθερίας 40 και Αβέρωφ, με Α.Φ.Μ. 801494370 της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου (η Πάροχος Εταιρεία), είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία “www. foodbrokers.com”, με την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, όπου παρέχεται πλατφόρμα αγορών (marketplace) (η Ψηφιακή Πλατφόρμα) μέσω της οποίας Έλληνες παραγωγοί, μεταποιητές και εν γένει προμηθευτές τροφίμων και ποτών (οι Πωλητές) εκθέτουν, προωθούν και διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες αγοραστές, ήτοι ενδεικτικά καταστήματα λιανικής πώλησης, χονδρέμπορους, επαγγελματίες HO.RE.CA. στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
 1. Ο Αγοραστής, τα στοιχεία του οποίου προσδιορίζονται στην εκάστοτε φόρμα παραγγελίας,  είναι επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής πώλησης, χονδρικού εμπορίου, HO.RE.CA. και επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα που διατίθενται στη Ψηφιακή Πλατφόρμα.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωση των Αγοραστών, κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές.

 
Ι. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Πάροχος Εταιρεία μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της στους Αγοραστές για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η Πάροχος Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.
 2. Περαιτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας καθώς αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τους Πωλητές.
 3. H Πάροχος Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ψηφιακής Πλατφόρμας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Η Πάροχος Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι Αγοραστές συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.
 4. Διευκρινίζεται ότι, οι παρεχόμενες από την Πάροχο Εταιρεία υπηρεσίες προς τους Αγοραστές, ενέχουν ένα σημαντικό τεχνολογικό, οργανωτικό και λοιπό επιχειρηματικό κόστος για την Πάροχο Εταιρεία. Ωστόσο, η Πάροχος Εταιρεία έχει επιλέξει το κόστος αυτό να μην επωμίζονται οι Αγοραστές, αλλά οι Πωλητές, σύμφωνα με συγκεκριμένους, κατά το δυνατόν δίκαιους, υπολογισμούς χρηματικής προμήθειας.

 2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Αγοραστών στη χρήση των υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων συνεργασίας, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, κατά την εγγραφή τους στη Ψηφιακή  Πλατφόρμα. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ψηφιακής Πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή.
 

   3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 1. Η Πάροχος Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους Αγοραστές να αξιολογήσουν τα προϊόντα που προβάλλονται στη Ψηφιακή Πλατφόρμα. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, οι Αγοραστές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη Ψηφιακή Πλατφόρμα και να έχουν προβεί στην αγορά των εν λόγω προϊόντων.
 1. Οι αξιολογήσεις για το κάθε προϊόν μπορούν να αναφέρουν συνοπτικά την εμπειρία του Αγοραστή με το συγκεκριμένο προϊόν, τον Πωλητή και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν.   
 1. Η αξιολόγηση προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει υβριστικά σχόλια, δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνει και επιβλέπει η Πάροχος Εταιρεία, αναφορά σε άλλο χρήστη της Ψηφιακής Πλατφόρμας ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλον χρήστη.
 1. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να επιλέγει τον τρόπο εμφάνισης των αξιολογήσεων προϊόντων (μερικώς ή ολικώς), είτε να διαγράφει τις αξιολογήσεις, είτε να διαγράφει  μέρος του κειμένου, ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνεί με τους συντάκτες αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

 

   4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αγοραστή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου της Κρήτης και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιo.

 

   5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 1. Η Πάροχος Εταιρεία και ο Αγοραστής συμφωνούν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για έκαστο εξ αυτών από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως ισχύουν και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τυχόν διαβιβάζονται ή άλλως τυγχάνουν επεξεργασίας, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μεταξύ τους. Επιπλέον, τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους που περαιτέρω προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
 
Άρθρο 1 - Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ως  "Πάροχος” των δεδομένων νοείται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ως "Αποδέκτης” των δεδομένων νοείται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος συμφωνεί να λάβει από τον Πάροχο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω επεξεργασία. 
 
Άρθρο 2 – Καθορισμός ρόλων
Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι θα ενεργούν ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται ο καθένας για λογαριασμό του, θα τηρούν δε και θα συμμορφώνονται έκαστος ξεχωριστά με τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και με τις πράξεις (Αποφάσεις, Οδηγίες, Γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) που εκδίδονται από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Άρθρο 3 – Αντικείμενο 
Αντικείμενο του παρόντος, συνιστά η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Πάροχο Εταιρεία ως Πάροχο Δεδομένων στον εκάστοτε Αγοραστή ως Αποδέκτη Δεδομένων, στο πλαίσιο λειτουργίας της μεταξύ τους σύμβασης συνεργασίας, σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα:

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
 
 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «Food Brokers Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία», που εδρεύει στην Πλατεία Ελευθερίας 40 και Αβέρωφ, με Α.Φ.Μ. 801494370 της Δ.Ο.Υ Ηρακλείου (η Πάροχος Εταιρεία), είναι αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία “www.foodbrokers.com”, με την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, όπου παρέχεται πλατφόρμα αγορών (marketplace) (η Ψηφιακή Πλατφόρμα) μέσω της οποίας Έλληνες παραγωγοί, μεταποιητές και εν γένει προμηθευτές τροφίμων και ποτών (οι Πωλητές) εκθέτουν, προωθούν και διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα τους σε επαγγελματίες αγοραστές, ήτοι ενδεικτικά καταστήματα λιανικής πώλησης, χονδρέμπορους, επαγγελματίες HO.RE.CA. στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
 
 1. Ο Αγοραστής, τα στοιχεία του οποίου προσδιορίζονται στην εκάστοτε φόρμα παραγγελίας,  είναι επαγγελματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της λιανικής πώλησης, χονδρικού εμπορίου, HO.RE.CA. και επιθυμεί να αγοράσει προϊόντα που διατίθενται στη Ψηφιακή Πλατφόρμα.

Ως νόμιμη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωση των Αγοραστών, κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές.
Ι. ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 1. Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Πάροχος Εταιρεία μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας της στους Αγοραστές για τα προϊόντα που προβάλλονται σε αυτήν, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό. Η Πάροχος Εταιρεία δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.
 2. Περαιτέρω, η Πάροχος Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας καθώς αυτές είναι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται από τους Πωλητές.
 3. H Πάροχος Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ψηφιακής Πλατφόρμας καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν. Η Πάροχος Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι Αγοραστές συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.
 4. Διευκρινίζεται ότι, οι παρεχόμενες από την Πάροχο Εταιρεία υπηρεσίες προς τους Αγοραστές, ενέχουν ένα σημαντικό τεχνολογικό, οργανωτικό και λοιπό επιχειρηματικό κόστος για την Πάροχο Εταιρεία. Ωστόσο, η Πάροχος Εταιρεία έχει επιλέξει σε κάθε περίπτωση το κόστος αυτό να μην επωμίζονται οι Αγοραστές, αλλά οι Πωλητές, σύμφωνα με συγκεκριμένους, κατά το δυνατόν δίκαιους, υπολογισμούς χρηματικής αμοιβής, αλλά και προμήθειας, στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί συνδρομητικό πακέτο που την περιλαμβάνει.
2. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των Αγοραστών στη χρήση των υπηρεσιών της Παρόχου Εταιρείας, αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων συνεργασίας, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, κατά την εγγραφή τους στη Ψηφιακή  Πλατφόρμα. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ψηφιακής Πλατφόρμας ανά πάσα στιγμή.
2. Στην περίπτωση που ανακύψει οποιασδήποτε αιτίας χρηματική καταβολή από την Πάροχο Εταιρεία προς τον Αγοραστή, στο πλαίσιο χρήσης των υπηρεσιών της Ψηφιακής Πλατφόρμας, όπως ενδεικτικά σε περίπτωση επιστροφής ήδη πληρωθείσας παραγγελίας, ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η εν λόγω καταβολή θα λάβει χώρο μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών επιλογής της Παρόχου Εταιρείας. Επιπλέον, ο Αγοραστής αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητά την υποχρέωση υποβολής των αναγκαίων εγγράφων ελέγχου εξακρίβωσης και επαλήθευσης ταυτότητας πελάτη («Know Your Customer») που ενδέχεται να ζητηθούν από τον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, ως αναγκαία προϋπόθεση προ της διεκπεραίωσης της πληρωμής.
  3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 1. Η Πάροχος Εταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους Αγοραστές να αξιολογήσουν τα προϊόντα που προβάλλονται στη Ψηφιακή Πλατφόρμα. Προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, οι Αγοραστές θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στη Ψηφιακή Πλατφόρμα και να έχουν προβεί στην αγορά των εν λόγω προϊόντων.
 
 1. Οι αξιολογήσεις για το κάθε προϊόν μπορούν να αναφέρουν συνοπτικά την εμπειρία του Αγοραστή με το συγκεκριμένο προϊόν, τον Πωλητή και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν.
 
 1. Η αξιολόγηση προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει υβριστικά σχόλια, δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου, εκτός των νόμιμων σχετικών προωθητικών ενεργειών που διοργανώνει και επιβλέπει η Πάροχος Εταιρεία, αναφορά σε άλλο χρήστη της Ψηφιακής Πλατφόρμας ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλον χρήστη.
 
 1. Η Πάροχος Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να επιλέγει τον τρόπο εμφάνισης των αξιολογήσεων προϊόντων (μερικώς ή ολικώς), είτε να διαγράφει τις αξιολογήσεις, είτε να διαγράφει  μέρος του κειμένου, ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνεί με τους συντάκτες αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

   4. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
 1. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Παρόχου Εταιρείας και του Αγοραστή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ηρακλείου της Κρήτης και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο
   
  .

   5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 
 1. Η Πάροχος Εταιρεία και ο Αγοραστής συμφωνούν να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για έκαστο εξ αυτών από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως ισχύουν και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΓΚΠΔ») και το Ν. 4624/2019. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης και για οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τυχόν διαβιβάζονται ή άλλως τυγχάνουν επεξεργασίας, λειτουργούν ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας μεταξύ τους. Επιπλέον, τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τους σχετικούς όρους που περαιτέρω προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ


Άρθρο 1 - Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος ως  "Πάροχος” των δεδομένων νοείται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ως "Αποδέκτης” των δεδομένων νοείται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος συμφωνεί να λάβει από τον Πάροχο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω επεξεργασία.

Άρθρο 2 – Καθορισμός ρόλων
Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι θα ενεργούν ως ανεξάρτητοι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται ο καθένας για λογαριασμό του, θα τηρούν δε και θα συμμορφώνονται έκαστος ξεχωριστά με τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και με τις πράξεις (Αποφάσεις, Οδηγίες, Γνωμοδοτήσεις κ.λπ.) που εκδίδονται από την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 3 – Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος, συνιστά η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Πάροχο Εταιρεία ως Πάροχο Δεδομένων στον εκάστοτε Αγοραστή ως Αποδέκτη Δεδομένων, στο πλαίσιο λειτουργίας της μεταξύ τους σύμβασης συνεργασίας, σύμφωνα και με τον παρακάτω πίνακα:

Πάροχος Δεδομένων

Πάροχος Εταιρεία

Αποδέκτης Δεδομένων

Αγοραστής

Σκοπός Διαβίβασης

Λειτουργία σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο διαδίκτυο και ειδικότερα, διευκόλυνση μεσολάβησης στην αγοραπωλησία τροφίμων και σχετικών προϊόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας αγορών χονδρικής.

Νόμιμη Βάση για τη Διαβίβαση

ΓΚΠΔ Άρ. 6.1.στ έννομο συμφέρον της Παρόχου Εταιρείας να ικανοποιήσει τις συμβατικές δεσμεύσεις που έχει τόσο με τον εκάστοτε Πωλητή, όσο και με τον εκάστοτε Αγοραστή, προκειμένου να διευκολύνει τη μεταξύ τους επικοινωνία και εντέλει συναλλαγή.

Προσωπικά Δεδομένα
 
Στοιχεία εκάστοτε ενδιαφερόμενου Πωλητή, με την ιδιότητα του φυσικού προσώπου, προσωπικής εταιρίας κ.λπ.:
Ονομασία επιχείρησης
ΑΦΜ
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Όνομα Χρήστη
Επικοινωνίες και λοιπές δηλώσεις αποδοχής ενδιαφέροντος.
 


 
 

Τρόπος Διαβίβασης

Μέσω της Ψηφιακής Πλατφόρμας ή/και του mobile app Food Brokers
 

Άρθρο 4 - Εμπιστευτικότητα
4.1 Έκαστο των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέγει για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
4.2 Έκαστο των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, προστηθέντες, συνεργάτες και τυχόν αντιπρόσωποι τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του, για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, προστατεύουν τυχόν προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τηρούν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δεσμεύονται με τουλάχιστον όσα αναφέρονται στο παρόν.
4.3 Έκαστο των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει όλους τους ανωτέρω υπάλληλους, προστηθέντες, συνεργάτες και τυχόν αντιπρόσωπους αυτών, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, σε δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας, σε κατάλληλη εκπαίδευση και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις  που περιγράφονται στο παρόν. Τα Μέρη είναι υπεύθυνα για κάθε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τους ως άνω, όπως θα ήταν αν η παράβαση είχε γίνει από τα ίδια.

Άρθρο 5 – Ποιότητα των Δεδομένων
5.1 Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται θα πρέπει να είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, κατάλληλα και όχι περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για τον σκοπό που επιδιώκεται με την διαβίβαση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
5.2 Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέρη αντιληφθεί την ύπαρξη ανακριβών, ακατάλληλων και μη επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να ενημερώσει το άλλο Μέρος. Τα προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν δε θα πρέπει να είναι περισσότερα από όσα προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό.

Άρθρο 6 – Ευθύνη
6.1 Τα Μέρη δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι αλλήλων ή έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από πράξη ή παράλειψη του ετέρου συμβαλλόμενου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προστίμου από οποιαδήποτε Αρχή, καθώς και για κάθε άλλη ευθύνη που θα προκύψει από παραβίαση των υποχρεώσεων των μερών αναφορικά με την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, τα Μέρη δε θα ευθύνονται έναντι αλλήλων σε περίπτωση διαβίβασης ανακριβών, μη επικαιροποιημένων στοιχείων από το άλλο Μέρος καθώς και περισσότερων στοιχείων απ’ όσα απαιτούνται για τον σκοπό που επιδιώκεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
6.2 Έκαστο των Μερών υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που τυχόν υποστεί το έτερο Μέρος και θα είναι υπεύθυνο έναντι αυτού για οποιαδήποτε αποζημίωση/πρόστιμο κληθεί το τελευταίο να πληρώσει προς οποιοδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα ζημίας ή βλάβης του τρίτου από τη μη νόμιμη επεξεργασία των υπό διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από το πρώτο Μέρος, στο πλαίσιο των όρων του παρόντος. Ομοίως, ισχύει και σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέρη υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων του έτερου Μέρους, σχετικά με την επεξεργασία των υπό διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 7 – Ασφάλεια
7.1 Τα Μέρη οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία, καθώς επίσης και η συνεχής εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα ενάντια στην τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, ζημία, αλλοίωση, απαγορευμένη διάθεση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
7.2 Ειδικότερα, τα Μέρη δεσμεύονται να τηρούν πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνες με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να παρέχουν ασφάλεια των δεδομένων των υποκειμένων. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά και η διαβίβαση τους να μην παρεκκλίνει του συγκεκριμένου σκοπού στο πλαίσιο της συνεργασίας της Παρόχου Εταιρείας και του Αγοραστή.

Άρθρο 8 – Δικαιώματα Υποκειμένων
Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η υποχρέωση απάντησης σε αιτήματα ή/και παράπονα αναφορικά με τα διαβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα, είναι αυτοτελής και βαρύνει το Μέρος που δέχεται το αίτημα. Το Μέρος που έλαβε το αίτημα σχετικά με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του έτερου Μέρους και το τελευταίο οφείλει να την παράσχει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, εκτός αν άλλως συμφωνείται από τα Μέρη.


Άρθρο 9 – Άτομο Επικοινωνίας
Ρητώς συμφωνείται από τα Μέρη ότι, οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων προκύψει, θα επικοινωνείται με καλή πίστη από έκαστο των Μερών, στο αντίστοιχο κανάλι επικοινωνίας του έτερου Μέρους. Για την Πάροχο Εταιρεία, αυτό ορίζεται ως: dpo@foodbrokers.com.

Άρθρο 10 – Υποχρέωση ενημέρωσης
10.1 Ο Πάροχος των προσωπικών δεδομένων οφείλει να ενημερώνει επαρκώς, μέσω των πολιτικών/δηλώσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα υποκείμενα δεδομένων αναφορικά με την διαβίβαση των υπό κρίση προσωπικών δεδομένων στον Αποδέκτη, τον σκοπό διαβίβασης και την ταυτότητα του αποδέκτη ή κατηγορία αποδέκτη.
10.2 Ο Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων, οφείλει ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν άλλος τρόπος ενημέρωσης συμφωνηθεί ρητώς από τα Μέρη.

 
 
   
   
   
   
   
 

 

Άρθρο 4 - Εμπιστευτικότητα
4.1 Έκαστο των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιλέγει για την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.
4.2 Έκαστο των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι, προστηθέντες, συνεργάτες και τυχόν αντιπρόσωποι τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του, για την επίτευξη των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται στο παρόν, προστατεύουν τυχόν προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, τηρούν όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και δεσμεύονται με τουλάχιστον όσα αναφέρονται στο παρόν. 
4.3 Έκαστο των Μερών αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει όλους τους ανωτέρω υπάλληλους, προστηθέντες, συνεργάτες και τυχόν αντιπρόσωπους αυτών, που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, σε δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας, σε κατάλληλη εκπαίδευση και συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις  που περιγράφονται στο παρόν. Τα Μέρη είναι υπεύθυνα για κάθε παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τους ως άνω, όπως θα ήταν αν η παράβαση είχε γίνει από τα ίδια.
 
Άρθρο 5 – Ποιότητα των Δεδομένων 
5.1 Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται θα πρέπει να είναι ακριβή, επικαιροποιημένα, κατάλληλα και όχι περισσότερα απ’ όσα απαιτούνται για τον σκοπό που επιδιώκεται με την διαβίβαση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
5.2 Σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέρη αντιληφθεί την ύπαρξη ανακριβών, ακατάλληλων και μη επικαιροποιημένων προσωπικών δεδομένων θα πρέπει να ενημερώσει το άλλο Μέρος. Τα προσωπικά δεδομένα που πρόκειται να διαβιβαστούν δε θα πρέπει να είναι περισσότερα από όσα προβλέπονται στο παρόν συμφωνητικό. 
 
Άρθρο 6 – Ευθύνη
6.1 Τα Μέρη δε φέρουν καμία ευθύνη έναντι αλλήλων ή έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από πράξη ή παράλειψη του ετέρου συμβαλλόμενου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προστίμου από οποιαδήποτε Αρχή, καθώς και για κάθε άλλη ευθύνη που θα προκύψει από παραβίαση των υποχρεώσεων των μερών αναφορικά με την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, τα Μέρη δε θα ευθύνονται έναντι αλλήλων σε περίπτωση διαβίβασης ανακριβών, μη επικαιροποιημένων στοιχείων από το άλλο Μέρος καθώς και περισσότερων στοιχείων απ’ όσα απαιτούνται για τον σκοπό που επιδιώκεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
6.2 Έκαστο των Μερών υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε βλάβης που τυχόν υποστεί το έτερο Μέρος και θα είναι υπεύθυνο έναντι αυτού για οποιαδήποτε αποζημίωση/πρόστιμο κληθεί το τελευταίο να πληρώσει προς οποιοδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα ζημίας ή βλάβης του τρίτου από τη μη νόμιμη επεξεργασία των υπό διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από το πρώτο Μέρος, στο πλαίσιο των όρων του παρόντος. Ομοίως, ισχύει και σε περίπτωση που κάποιο από τα Μέρη υποστεί ζημία ως αποτέλεσμα πράξεων ή παραλείψεων του έτερου Μέρους, σχετικά με την επεξεργασία των υπό διαβίβαση προσωπικών δεδομένων.
 
Άρθρο 7 – Ασφάλεια
7.1 Τα Μέρη οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζονται και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία, καθώς επίσης και η συνεχής εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα των συστημάτων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα ενάντια στην τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, ζημία, αλλοίωση, απαγορευμένη διάθεση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
7.2 Ειδικότερα, τα Μέρη δεσμεύονται να τηρούν πολιτικές και διαδικασίες σύμφωνες με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να παρέχουν ασφάλεια των δεδομένων των υποκειμένων. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται πρέπει να είναι τα ελάχιστα δυνατά και η διαβίβαση τους να μην παρεκκλίνει του συγκεκριμένου σκοπού στο πλαίσιο της συνεργασίας της Παρόχου Εταιρείας και του Αγοραστή. 
 
Άρθρο 8 – Δικαιώματα Υποκειμένων
Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι η υποχρέωση απάντησης σε αιτήματα ή/και παράπονα αναφορικά με τα διαβιβαζόμενα προσωπικά δεδομένα, είναι αυτοτελής και βαρύνει το Μέρος που δέχεται το αίτημα. Το Μέρος που έλαβε το αίτημα σχετικά με τα διαβιβαζόμενα δεδομένα, δύναται να ζητήσει τη συνδρομή του έτερου Μέρους και το τελευταίο οφείλει να την παράσχει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, εκτός αν άλλως συμφωνείται από τα Μέρη.
 
 
Άρθρο 9 – Άτομο Επικοινωνίας
Ρητώς συμφωνείται από τα Μέρη ότι, οποιοδήποτε ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων προκύψει, θα επικοινωνείται με καλή πίστη από έκαστο των Μερών, στο αντίστοιχο κανάλι επικοινωνίας του έτερου Μέρους. Για την Πάροχο Εταιρεία, αυτό ορίζεται ως: [email protected]
 
Άρθρο 10 – Υποχρέωση ενημέρωσης
10.1 Ο Πάροχος των προσωπικών δεδομένων οφείλει να ενημερώνει επαρκώς, μέσω των πολιτικών/δηλώσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα υποκείμενα δεδομένων αναφορικά με την διαβίβαση των υπό κρίση προσωπικών δεδομένων στον Αποδέκτη, τον σκοπό διαβίβασης και την ταυτότητα του αποδέκτη ή κατηγορία αποδέκτη. 
10.2 Ο Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων, οφείλει ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξεργασίας να ενημερώνει επαρκώς τα υποκείμενα δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν άλλος τρόπος ενημέρωσης συμφωνηθεί ρητώς από τα Μέρη.