loader
MENU

Όροι & Προϋποθέσεις Escrow

Όροι και Προϋποθέσεις Escrow

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ MANGOPAY ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Γενικοί όροι χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος
(έκδοση για τη Γαλλία)

Έκδοση της  27/11/2020

Μπήκε μεταξύ:

Ο πελάτης της Ιστοσελίδας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ή εθνικό μητρώο επιχειρήσεων ή οποιαδήποτε άλλη ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση) σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής, ή σε Τρίτη χώρα που επιβάλλει ισοδύναμες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενεργώντας αποκλειστικά για λογαριασμό τους για επαγγελματικούς σκοπούς (εμπορικούς, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς ή ανεξάρτητους),

εφεξής αναφέρεται ως ¨Χρήστης” ή “Επαγγελματίας Χρήστης”,

ή

Ο πελάτης της Ιστοσελίδας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο που παραιτείται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος που αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε Τρίτη χώρα που επιβάλλει ισοδύναμες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση του χρήματος νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενεργώντας αποκλειστικά για λογαριασμό τους για μη επαγγελματικούς σκοπούς,

εφεξής, που αναφέρεται ως “Χρήστης” ή “Καταναλωτής Χρήστης”, μέρος του πρώτου μέρους

και

η MANGOPAY SA, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης βάσει του νόμου του Λουξεμβούργου, με έδρα την 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg and εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορικών και εταιρικών εταιρειών του Λουξεμβούργου με αριθμό B173459 (το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου μπορείτε να το συμβουλευτείτε εδώ: https://
www.mangopay.com/legal-notice/), εξουσιοδοτημένο να ασκεί δραστηριότητες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ως ίδρυμα ηλεκτρινκού χρήματος εγκεκριμένο από την Επιτροπή de Surveillance du Secteur Financier, 283 route dArlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu,
εφεξής, που αναφέρεται ως “Εκδότης”, μέρος του δεύτερου μέρους,


εφεξής, αναφέρεται ξεχωριστά ως “Κόμμα” και μαζί ως “Μέρη”.

Σημείωση:

Ο Χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά αυτήν τη Σύμβαση – Πλαίσιο που του παρέχεται από τον Διανομέα πριν την αποδεχτεί. Tους ζητείται να κατεβάσουν ένα ‘Εντυπο του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προσφέρει ο Διανομέας. Από προεπιλογή, η επικοινωνία με τον Εκδότη πραγματοποιείται πάντα μέσω του Διανομέα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας, εκτός εάν καθορίζεται μια ξεχωριστή μέθοδος επικοινωνίας στη Σύμβαση.
 1. Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος οι παρακάτω όροι ορίζονται ως εξής:

«’Ελεγχος ταυτότητας»: υποδεικνύει τις διαδικασίες που ορίζει ο Διανομέας προκειμένου να προσδιορίσει τον Χρήστη ή την εγκυρότητα μιας Εντολής Πληρωμής. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν τη χρήση των Προσωποποιημένων Δεδομένων Ασφαλείας και των Δεδομένων Ταυτοποίησης.

«Ισχυρός έλεγχος ταυτότητας»: υποδεικνύει τις διαδικασίες ελέγχου ταυτότητας που ορίζει ο Διανομέας και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015-2366 της 25ης Νοεμβρίου 2015. Αυτή η ισχυρή πιστοποίηση περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία που επιτρέπουν τη δημιουργία δυναμικής σύνδεσης μεταξύ της Λειτουργίας, του ποσού και του Δικαιούχου.

«Τράπεζες» : αναφέρονται τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι υπεύθυνα για την κατοχή κεφαλαίων που συλλέγονται από τον Εκδότη για λογαριασμό του αντίστοιχου προς κυκλοφορία Ηλεκτρονικού Χρήματος. Τα ιδρύματα σήμερα είναι η Crédit Mutuel Arkéa και η ING Luxembourg. Ο Εκδότης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συμβαλλόμενο μέρος βάσει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

«Δικαιούχος» : δηλώνει το νομικό ή το φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, που ορίζεται από τον Χρήστη μεταξύ των πελατών του Ιστοτόπου, προς όφελος του οποίου μεταφέρονται Ηλεκτρονικά Χρήματα στο πλαίσιο Λειτουργίας Πληρωμής. Οποιοσδήποτε Δικαιούχος μπορεί να γίνει Χρήστης υπό τις έννοιες του παρόντος κατά την αποδοχή της Σύμβασης – Πλαισίου, με την επιφύλαξη της αποδοχής του Εκδότη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Δικαιούχος μπορεί να γίνει Διανομέας σύμφωνα με Ειδικούς Όρους.

«Κάρτα» : υποδεικνύει τη χρεωστική κάρτα, την κάρτα πληρωμής ή την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιεί ο Χρήστης για τη μεταφορά των χρημάτων στον Εκδότη σε αντάλλαγμα για την έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος. Αυτή η κάρτα πρέπει να βρίσκεται σε ένα από τα ακόλουθα δίκτυα: Visa, MasterCard, CB, AmEx.

«Λογαριασμός» : υποδεικνύει μια εσωτερική αναφορά που επιτρέπει στον Εκδότη να εντοπίσει στα βιβλία του τις διάφορες πράξεις απόκτησης, χρήσης και επιστροφής ηλεκτρονικών χρημάτων που πραγματοποιούνται στο όνομα αυτού του Χρήστη και να καθορίζει ανά πάσα στιγμή, το διαθέσιμο ποσό σε ευρώ του Ηλεκτρονικού Χρήματος που κατέχεται από τον τελευταίο. Ο Λογαριασμός δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συσχετιστεί με λογαριασμό κατάθεσης, τρεχούμενο λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών.

«Γενικοί όροι του ιστότοπου» : υποδεικνύει τους γενικούς όρους χρήσης του ιστότοπου που συνάπτονται μεταξύ του χρήστη που ενεργεί υπό την ιδιότητα του πελάτη του ιστότοπου και του διανομέα, που διέπει συγκεκριμένα την πρόσβαση στον ιστότοπο.


«Σύμβαση – πλαίσιο»: υποδεικνύει αυτούς τους Γενικούς Όρους Χρήσης των Ηλεκτρονικών Χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της Φόρμας Εγγραφής και των Όρων Τιμής, που διέπουν τη χρήση των Υπηρεσιών καθώς και τη διαχείριση του Λογαριασμού από τον Εκδότη.
 
«Όροι τιμών» : υποδεικνύει τους οικονομικούς όρους που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Χρήστη και του Διανομέα, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση – πλαίσιο. Αυτό το έγγραφο περιλαμβάνει όλες τις χρεώσεις που καταβάλλονται για την απόκτηση, χρήση και διαχείριση των Ηλεκτρονικών Χρημάτων, όπως ορίζεται στους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας.

 
«Διανομέας» : δηλώνει την οντότητα, δεόντως εξουσιοδοτημένη από τον Εκδότη, η οποία χρησιμοποιεί τον ιστότοπο, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναφέρονται στους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας. Ο Διανομέας προετοιμάζει, διευκολύνει και συμβουλεύει τους πελάτες, για τους σκοπούς της Σύβασης – πλαίσιο μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας. Συνοδεύει τους πελάτες καθ΄όλη τη διάρκεια της σχέσης τους με τον Εκδότη στο πλαίσιο της εκτέλεσης των πράξεων πληρωμής και αποζημίωσης. Για το σκοπό αυτό, ο Διανομέας καθιστά την εξυπηρέτηση πελατών διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες που είναι αφοσιωμένοι στις Πράξεις Πληρωμών που πραγματοποίησαν αίτηση του παρόντος. Ο Διανομέας δεν εισπράττει κεφάλαια με εξαίρεση τα τέλη που έχουν συμφωνηθεί στους Όρους Τιμής.


«Προσωποποιημένα δεδομένα ασφαλείας»: υποδεικνύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Διανομέα στον Χρήστη για σκοπούς ελέγχου ταυτότητας. Περιλαμβάνει τα δεδομένα ταυτοποίησης, καθώς και ενδεχομένως οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που σχετίζονται με τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή την ισχυρή πιστοποίηση.

«Δεδομένα Ταυτοποίησης»: υποδεικνύει το μοναδικό αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του Χρήστη, που του επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στην Προσωπική Διαδικτυακή Περιοχή τους.

«Προσωπικά Δεδομένα» : υποδηλώνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με το φυσικό πρόσωπο που είναι ο Χρήστης ,ή με το φυσικό πρόσωπο που σχετίζεται με το νομικό πρόσωπο που είναι ο Χρήστης (συγκεκριμένα ένα εταιρικό στέλεχος, ένας πραγματικός ιδιοκτήτης ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο), υπό την έννοια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων.

«Εκδότης» : δηλώνει την MANGOPAY SA, εκδότρια του Ηλεκτρονικού Χρήματος, εξουσιοδοτημένη στο Λουξεμβούργο από την Επιτροπή de Surveillance du Secteur Financier με αριθμό αναφοράς 3812 και εξουσιοδοτημένη να ασκεί τη δραστηριότητά της σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Εκδότης εμφανίζεται στη λίστα των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που διατίθενται στη διεύθυνση  http://supervisedentities.cssf.lu/index.html?language=fr#Home.

«Προσωπική διαδικτυακή περιοχή» : υποδεικνύει το περιβάλλον που είναι αφιερωμένο στον χρήστη, προσβάσιμο στον ιστότοπο του διανομέα, επιτρέποντας του να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

«Φόρμα Εγγραφής» : δηλώνει τη φόρμα που πρέπει να συμπληρώσει όποιος επιθυμεί να εγγραφεί για τις Υπηρεσίες, προσβάσιμη στον Ιστότοπο κατά την εγγραφή ή διαθέσιμη από τον Διανομέα.

«Αναγνωριστικό» : υποδεικνύει τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του Χρήστη από τον Εκδότη για την εκτέλεση μιας Λειτουργίας Πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης χρήστη (έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

«Εργάσιμη ημέρα» : υποδηλώνει ημερολογιακή ημέρα με εξαίρεση τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες στην ηπειρωτική Γαλλία και το Λουξεμβούργο και οποιαδήποτε άλλη ημέρα που έχει οριστεί ως τέτοια από τον Εκδότη.

«Ηλεκτρονικά χρήματα» : υποδεικνύει τη διαθέσιμη χρηματική αξία που αντιπροσωπεύει ένα οφειλόμενο ποσό στον Χρήστη από τον Εκδότη. Τα Ηλεκτρονικά Χρήματα εκδίδονται από τον Εκδότη σε αντάλλαγμα για το Χρήστη που παρέχει αντίστοιχα κεφάλαια σε ευρώ (€) και αποτελεί Τρόπο Πληρωμής αποδεκτό αποκλειστικά από τους Δικαιούχους. Ο Εκδότης το διατηρεί σε ηλεκτρονική μορφή στον διακομιστή του, καταχωρίζοντάς τον στο Λογαριασμό ανοιχτό για το σκοπό αυτό.

«Τρόπος Πληρωμής» : υποδεικνύει τους τρόπους πληρωμής εκτός της Κάρτας, που αναγράφονται στον Ιστότοπο, η επιλογή των οποίων προσφέρεται από τον Εκδότη και επιτρέπει στον Χρήστη να τους παρέχει χρήματα σε αντάλλαγμα για την έκδοση Ηλεκτρονικού Χρήματος.

«Λειτουργία Πληρωμής» : υποδεικνύει τη μεταφορά Ηλεκτρονικών Χρημάτων στον Δικαιούχο που αναφέρεται στην Ιστοσελίδα από έναν Χρήστη.

«Παραγγελία» : υποδεικνύει τις οδηγίες που δίνει ο Χρήστης στον Εκδότη σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στη Σύμβαση – πλαίσιο για την εκτέλεση Λειτουργίας Πληρωμής ή/και Αποζημίωσης.

«Σελίδα Πληρωμής» : υποδεικνύει τη σελίδα που εξασφαλίζεται από τη Γραμμή πληρωμής, ο νομισματικός πάροχος του Εκδότη. Μόνο αυτή η διεύθυνση πρέπει να θεωρείται έγκυρη από τον Χρήστη. Ο Χρήστης καλείται να επαληθεύει συστηματικά τη διεύθυνση στο επάνω μέρος της σελίδας.

«Πρόσωπο υπό αμφισβήτηση» : δηλώνει το φυσικό πρόσωπο που είναι ο Χρήστης ή οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με τον Χρήστη (συγκεκριμένα εταιρικό στέλεχος ή πραγματικός ιδιοκτήτης), του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης – Πλαισίου.

«Αποζημίωση» : δηλώνει τη μεταφορά από τον Εκδότη όσον αφορά την Παραγγελία του Χρήστη, κεφαλαίων (μη μετρητών) που αντιστοιχούν στο σύνολο ή σε μέρος του Διαθέσιμου Ηλεκτρονικού Χρήματος που κατέχονται από αυτόν χωρίς τις πιθανές οφειλόμενες αμοιβές.

«Υπηρεσίες» : υποδεικνύει τις υπηρεσίες έκδοσης, διαχείρισης και διάθεσης ηλεκτρονικών χρημάτων, που παρέχονται από τον Εκδότη στον Χρήστη, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 του παρόντος.

«Εξυπηρέτηση πελατών διανομέα» : υποδεικνύει την εξυπηρέτηση πελατών, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στον Ιστότοπο, από την οποία ο Χρήστης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση – πλαίσιο.

«Ιστότοπος» : δηλώνει τον ιστότοπο που χρησιμοποιείται από τον Διανομέα, σκοπός του οποίου είναι η πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε Χρήστες ή η συλλογή χρημάτων από αυτούς, ή η επαφή των Δικαιούχων με Χρήστες. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει το API με τα χρώματα της επωνυμίας για να επιτρέψει στον χρήστη να έχει διαθέσιμο τρόπο πληρωμής που εκδίδεται και διαχειρίζεται από τον εκδότη για τη μεταφορά των χρημάτων στον αναφερόμενο δικαιούχο.

«Έντυπο» : υποδηλώνει οποιοδήποτε όργανο που επιτρέπει στον Χρήστη να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά, προκειμένου να μπορεί να τις παραπέμπει αργότερα σε χρονικό διάστημα προσαρμοσμένο για τους σκοπούς για τους οποίους παρέχονται οι πληροφορίες και επιτρέποντάς του να αναπαράγουν ταυτόσημα τις αποθηκευμένες πληροφορίες. Γενικά προσφέρεται με τη μορφή αρχείου PDF.


«Χρήστης» : δηλώνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του και κατέχει Ηλεκτρονικά Χρήματα καταγεγραμμένα σε Λογαριασμό που έχει ανοίξει στο όνομά του, προκειμένου να πραγματοποιήσει Πράξεις Πληρωμών.
 1. Σκοπός
Η Σύμβαση – Πλαίσιο έχει ως σκοπό να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους ο Εκδότης παρέχει στον Χρήστη μια μέθοδο πληρωμής που αποδέχονται αποκλειστικά οι Δικαιούχοι στο πλαίσιο της σχέσης τους που καθιερώθηκε μέσω της Ιστοσελίδας, έναντι των τελών που περιγράφονται στο Άρθρο 9 του παρόντος.
Ο προτεινόμενος τρόπος πληρωμής πρέπει να προπληρώνεται συστηματικά από τον Χρήστη και δεν υπόκειται σε καμία προκαταβολή, πίστωση ή έκπτωση. Βασίζεται σε Ηλεκτρονικά Χρήματα που έχουν εκδοθεί από τον Εκδότη.
Ο Εκδότης εξουσιοδοτεί τον Διανομέα να προτείνει στους πελάτες του Ιστότοπου αυτόν τον τρόπο πληρωμής, να διευκολύνει τη σύναψη αυτής της σύμβασης και να συνοδεύει τους Χρήστες καθ΄όλη τη διάρκεια της σχέσης τους με τον Εκδότη.
Μόνο η σύμβαση-πλαίσιο ισχύει μεταξύ των μερών σε περίπτωση διαφωνίας.
 
 1. Εγγραφή για τις υπηρεσίες
  1. Μέθοδοι εγγραφής
Η Σύμβαση-Πλαίσιο συνάπτεται εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον Διανομέα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας. Για να συνάψει τη Σύμβαση – Πλαίσιο διαδικτυακά, ο πελάτης πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (υλικά και λογισμικό), για τον οποίο ευθύνεται μόνο αυτός, συμβατός με αυτή τη μέθοδο σύναψης σύμβασης.
Από προεπιλογή, η αποδοχή της Σύμβασης-πλαίσιο πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω της Ιστοσελίδας και συνάπτεται με ηλεκτρονική υπογραφή. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει να υπογράψει τη Σύμβαση με το χέρι. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να εκτυπώσουν αυτήν την σύμβαση, να την υπογράψουν και να την επιστρέψουν με ηλεκτρονικό ή ταχυδρομικό ταχυδρομείο στην Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα, τα στοιχεία της σύμβασης της οποίας αναφέρονται στους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση χειρόγραφης υπογραφής, η ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης -Πλαισίου είναι η ημερομηνία που αναγράφεται σε αυτήν και εάν δεν υπάρχει ημερομηνία, θα είναι η ημερομηνία λήψης της Σύμβασης-Πλαισίου από τον Διανομέα.
Η ηλεκτρονική υπογραφή της Σύμβασης-Πλαισίου πραγματοποιείται μέσω του ιστοτόπου. Η ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης-Πλαισίου αντιστοιχεί στην ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ηλεκτρονικής υπογραφής, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο.
Η Σύμβαση-Πλαίσιο που συνάφθηκε ηλεκτρονικά με τα μέρη έχει το ίδιο νομικό καθεστώς με τη Σύμβαση-Πλαίσιο στα χαρτιά.
  1. Συμβατικά έγγραφα
Η Σύμβαση – Πλαίσιο περιλαμβάνει:
 • Τους γενικούς όρους χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος
 • Τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται στον ιστότοπο
 • Τους Όρους Τιμής που υποδεικνύει ο Διανομέας
Αυτοί οι Γενικοί Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Χρήματος, καθώς και οι Όροι Τιμής, διατίθενται στον Χρήστη στον Ιστότοπο και μπορούν να μεταφορτωθούν ως Έντυπο Αντίγραφο σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Ανά πάσα στιγμή κατά τη συμβατική σχέση ο Χρήστης μπορεί κατόπιν αιτήματος, να λάβει αυτά τα έγγραφα σε έντυπη μορφή. Ο Εκδότης θα διατηρήσει την πρόσβαση στα συμβατικά έγγραφα για περίοδο πέντε (5) ετών από το τέλος της συμβατικής σχέσης. Ο Εκδότης θα τερματίσει αυτήν την υπηρεσία στο τέλος της.
 1. Άνοιγμα Λογαριασμού
  1. Απαραίτητες και προηγούμενες προϋποθέσεις για την εγγραφή χρήστη
Κάθε νομικά ικανό πρόσωπο τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) ετών και κάθε νομικό πρόσωπο, που διαμένει ή/και είναι εγγεγραμμένο σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος που αποτελεί μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή σε Τρίτη συμβαλλόμενη χώρα που επιβάλλει ισοδύναμες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μπορεί να στείλει αίτημα ανοίγματος Λογαριασμού με την επιφύλαξη του φυσικού προσώπου που αναφέρεται στον Ιστότοπο με την  ιδιότητα του καταναλωτή ή με την ιδιότητα του επαγγελματία. Ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να αναφέρεται μόνο ως επαγγελματίας. Ο Χρήστης αναγνωρίζει από τη στιγμή της έκδοσης του αιτήματος εγγραφής στον Διανομέα και καθ’όλη τη διάρκεια της Σύμβασης – Πλαισίου:
 • Ότι είναι τουλάχιστον 18 (δεκαοκτώ) ετών και νομικά ικανοί
 • Ότι ενεργούν για λογαριασμό τους
 • Ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή τους είναι αληθείς, ακριβείς και ενημερωμένες.
 
  1. Διαδικασία Εγγραφής και Άνοιγμα Λογαριασμού
   1. Πληροφορίες και Απόδειξη
Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος πρέπει να παρέχει στον Διανομέα τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, για τη Φόρμα Εγγραφής, σε περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες και αυτά τα έγγραφα δεν είναι ήδη στην κατοχή του Διανομέα. Το ενδιαφερόμενο μέρος αναλαμβάνει να παρέχει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αντιστοιχούν στην ιδιότητά τους είτε ως επαγγελματίας είτε ως καταναλωτής. Για τον Χρήστη, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο και καταναλωτής:
 • Το επώνυμο του, το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του, την εθνικότητα και τη χώρα διαμονής του
 • Αντίγραφο του έγκυρου επίσημου εγγράφου ταυτότητας του Χρήστη (π.χ. ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης και για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο)
Για τον Επαγγελματία Χρήστη:
 • Για φυσικά πρόσωπα:
  • Το επώνυμο τους, το όνομα , τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ημερομηνία γέννησης, την εθνικότητα και τη χώρα διαμονής τους.
  • Πρωτότυπο ή αντίγραφο του επίσημου αποσπάσματος εγγραφής με ημερομηνία τριών μηνών που υποδεικνύει την εγγραφή σας ως λιανοπωλητή ή στο εθνικό μητρώο επιχειρήσεων ή σε οποιονδήποτε άλλο επαγγελματικό οργανισμό στον οποίο είναι μέλος ο Χρήστης.
  • Αντίγραφο του έγκυρου επίσημου εγγράφου ταυτότητας του Χρήστη (π.χ. ταυτότητα, δίπλωμα οδήγησης και για πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαβατήριο).
 
 • Για νομικά πρόσωπα:
  • Την επωνυμία της επιχείρησης τους, τη μορφή επιχείρησης, το κεφάλαιο, τη διεύθυνση της έδρας, την περιγραφή της δραστηριότητας, την ταυτότητα των επιχειρηματικών συνεργατών και υπαλλήλων, καθώς και τον κατάλογο των πραγματικών δικαιούχων, όπως ορίζεται από τον κανονισμό
  • Απόσπασμα Kbis ή ισοδύναμο με ημερομηνία εντός τριών μηνών που αποδεικνύει την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων Εταιρειών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τρίτης χώρας που επιβάλλει ισοδύναμες υποχρεώσεις σε της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των καταστατικών τους. Το έγγραφο αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης, τη νομική μορφή, τη διεύθυνση της έδρας και την ταυτότητα των επιχειρηματικών συνεργατών και υπαλλήλων που αναφέρονται στα τμήματα 1° και 2° του άρθρου R.123-54 του Κώδικα Εμπορίου ή ισοδύναμο τους σε ξένο νόμο
  • Αντίγραφο του καταστατικού και των πιθανών αποφάσεων που έχουν επικυρωθεί ειδικά από το νόμιμο αντιπρόσωπο
  • Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του νόμιμου εκπροσώπου και, ανάλογα με την περίπτωση, του ή των πραγματικών δικαιούχων
  • Η δήλωση των πραγματικών δικαιούχων του νομικού προσώπου που κατέχει περισσότερο από το 25% των δικαιωμάτων σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο μέρος δεν έχει δηλώσει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες του στο εθνικό μητρώο ή εάν δεν υπόκειται σε αυτήν την υποχρέωση.
Μπορεί επίσης να ζητηθεί από τον χρήστη να παρέχει τα τραπεζικά στοιχεία από έναν ανοιχτό λογαριασμό στο όνομα του προσώπου που αναφέρεται στις ενότητες 1° έως 6° bis του άρθρου L.561-2 του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Κώδικα σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος που αποτελεί μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή Τρίτη χώρα που επιβάλλει ισοδύναμες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ρητά διαπιστώνεται ότι ο Εκδότης διατηρεί τη δυνατότητα να ζητήσει πριν ανοίξει λογαριασμό και οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης – Πλαίσιο, πρόσθετα έγγραφα που σχετίζονται με τον Χρήστη, τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ή μια συγκεκριμένη Πράξη Πληρωμής.
   1. Περιορισμός Λογαριασμού
Με τη δωρεάν εκτίμηση του Εκδότη, η χρήση ενός Λογαριασμού μπορεί να περιοριστεί χωρίς ο Εκδότης να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του στον εν λόγω Χρήστη. Η λειτουργία του Λογαριασμού θα περιοριστεί συγκεκριμένα όταν ο Χρήστης δεν παρέχει όλες τις πληροφορίες και τα έγγραφα που απαιτούνται από τον Εκδότη, όπως αυτά που αναφέρονται παραπάνω. Αυτοί οι περιορισμοί υποδεικνύονται στον Χρήστη από τον Διανομέα.
   1. Ολκλήρωση Εγγραφής
Μετά τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου ο Χρήστης πρέπει να παρέχει όλες τις πληροφορίες και τις αποδείξεις που ζητούνται από τον Διανομέα. Δίνοντας τη συγκατάθεσή του για τους όρους της Σύμβασης Πλαίσιο, ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Διανομέας θα μεταφέρει στον Εκδότη το αίτημά του για εγγραφή ως Χρήστη και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα που έλαβε από αυτόν.
 
Ο Εκδότης και μόνο έχει τη δύναμη να αποδεχθεί την εγγραφή ενός ενδιαφερόμενου μέρους ως Χρήστης λογαριασμού στο όνομά του. Αυτή η αποδοχή θα υποδεικνύεται στον Χρήστη από τον Διανομέα με οποιοδήποτε μέσο υπό τους όρους που καθορίζονται στον Ιστότοπο. Ο Εκδότης, χωρίς κίνητρο ή δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ του Χρήστη, μπορεί να αρνηθεί αίτημα ανοίγματος Λογαριασμού. Αυτή η άρνηση υποδεικνύεται στον Χρήστη από τον Διανομέα με οποιοδήποτε μέσο υπό τους όρους που καθορίζονται στον Ιστότοπο.
 1. Λειτουργία του Λογαριασμού
  1. Αγορά ηλεκτρονικών χρημάτων
Η απόκτηση ηλεκτρονικών χρημάτων μπορεί να γίνει, με κάρτα (ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο πληρωμής αποδεκτή από τον εκδότη), μία ή περισσότερες φορές. Όταν ζητείται μια τέτοια λειτουργία, ο Χρήστης θα αναγνωρίζεται στον Ιστότοπο υποδεικνύοντας το όνομα χρήστη (έγκυρη διεύθυνση email) και τον κωδικό πρόσβασής του ή μέσω του λογαριασμού του στο  Facebook. Το αίτημα μεταφοράς χρημάτων θα αναγράφεται στη Σελίδα Πληρωμών που προορίζεται για αυτόν τον σκοπό. Ο Εκδότης μπορεί να ζητήσει τη χρήση ενός εφάπαξ κωδικού που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του Χρήστη από το ίδρυμα που εξέδωσε την Κάρτα. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι δικαίωμα του Εκδότη να αρνηθεί οποιαδήποτε πληρωμή μετά την δωρεάν εκτίμησή του χωρίς αυτή η απόφαση να προκαλέσει αποζημίωση. Η λειτουργία μεταφοράς χρημάτων πραγματοποιείται από το ίδρυμα που εξέδωσε την Κάρτα. Οποιαδήποτε διαφωνία για μια τέτοια μεταφορά πρέπει να αναφέρεται στο ίδρυμα. Ο Εκδότης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να ακυρώσει μια τέτοια μεταφορά. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο Χρήστης μπορεί να λάβει επιστροφή χρημάτων για τα Ηλεκτρονικά Χρήματα σύμφωνα με το Άρθρο 5.4. Τα ηλεκτρονικά χρήματα που φτάνουν στο όνομα του Χρήστη μπορεί να βασίζονται στην πραγματική παραλαβή των χρημάτων που συλλέγονται μείον τα τέλη που έχουν συμφωνηθεί βάσει των Όρων Τιμής. Σε περίπτωση που η μεταφορά χρημάτων ακυρωθεί από τον εκδότη της Κάρτας μετά την αμφισβήτησή της, ανεξάρτητα από τον λόγο που αναφέρεται, ο Εκδότης με τη λήψη πληροφοριών μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσει οποιαδήποτε Πράξη Πληρωμής, να κλείσει τον εν λόγω Λογαριασμό, να χρεώσει ανά πάσα στιγμή τον Λογαριασμό του ποσού του Ηλεκτρονικού Χρήματος που αντιστοιχεί στα κεφάλαια της ακυρωμένης μεταφοράς και να προχωρήσει στην ανάκτηση των οφειλόμενων ποσών από τον Χρήστη με κάθε μέσο.
  1. Λειτουργία του Λογαριασμού
Τα Ηλεκτρονικά Χρήματα αποθηκεύονται για έναν απροσδιόριστο όρο στον Λογαριασμό Χρήστη από τον Εκδότη υπό τους συμφωνημένους Όρους Τιμής. Ο Λογαριασμός πιστώνεται με την απόκτηση Ηλεκτρονικού Χρήματος έναντι χρημάτων που παραγγέλθηκαν από τον Χρήστη απευθείας από τον Εκδότη μέσω της Κάρτας του (ή οποιασδήποτε άλλης Τρόπου Πληρωμής αποδεκτή από τον Εκδότη) μείον τις αντίστοιχες χρεώσεις που καθορίζονται στους Όρους Τιμής. Αυτός ο Λογαριασμός χρεώνεται με Εντολή Χρήστη Ηλεκτρονικού Χρήματος στο ποσό της Πράξης Πληρωμής ή Αποζημίωσης που πραγματοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τελών που καθορίζονται στους Όρους Τιμής. Ο Εκδότης εξουσιοδοτείται ανά πάσα στιγμή να χρεώσει αυτόν τον Λογαριασμό στο ποσό του Ηλεκτρονικού Χρήματος που αντιστοιχεί στα οφειλόμενα και πληρωτέα τέλη που καθορίζονται στους Όρους Τιμής. Το ποσό των διαθέσιμων ηλεκτρονικών χρημάτων στον Λογαριασμό προσαρμόζεται άμεσα με βάση:
 • Τα οφειλόμενα και πληρωτέα τέλη, από τον Χρήστη Λογαριασμού, η πληρωμή των οποίων πραγματοποιείται σε Ηλεκτρονικά Χρήματα.
 • Οι παραγγελίες που διαβιβάζονται (ή μεταδίδονται) στον Εκδότη σχετικά με Ηλεκτρονικά Χρήματα που είναι αποθηκευμένα στον Λογαριασμό.
 • Κεφάλαια που έλαβε ο Εκδότης ως πληρωμή για την απόκτηση ηλεκτρονικών χρημάτων στο Λογαριασμό
 • Και τυχόν ακύρωση σχετικά με οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες πράξεις σε εφαρμογή του παρόντος
 
  1. Χρήση ηλεκτρονικών χρημάτων για την εκτέλεση πράξης πληρωμής
Πριν από την  έκδοση μιας Παραγγελίας, ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει επαρκή ποσότητα Ηλεκτρονικών Χρημάτων διαθέσιμο για την κάλυψη του ποσού της Πράξης Πληρωμής και των σχετικών τελών, όπως ορίζεται στους Όρους Τιμής. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αποκτήσουν επαρκή Ηλεκτρονικά Χρήματα σύμφωνα με το άρθρο 5.1 προτού η Εντολή μεταβιβαστεί έγκυρα στον Εκδότη για την εκτέλεσή της. Τα Ηλεκτρονικά Χρήματα μπορούν να τηρούνται μόνο από τον Χρήστη με την επιφύλαξη της πραγματικής έκδοσης αντίστοιχων κεφαλαίων. Τα ηλεκτρονικά χρήματα σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκδοθούν για επιπλέον πίστωση. Επιπλέον, όταν το ποσό των διαθέσιμων Ηλεκτρονικών Χρημάτων κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της Παραγγελίας από τον Εκδότη είναι κάτω από το ποσό της Πράξης Πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των τελών), η Παραγγελία θα απορριφθεί αυτόματα από τον Εκδότη. Οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν την άρνηση θα διατίθενται στον Χρήστη στον Ιστότοπο. Αυτή η Άρνηση ενδέχεται να προκαλέσει πρόσθετα τέλη σύμφωνα με τους Όρους Τιμής.
Οι μέθοδοι μετάδοσης μιας παραγγελίας από τον χρήστη είναι οι ακόλουθες:

Όταν ο Χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια Λειτουργία Πληρωμής, θα δηλώσει την ταυτότητά του στην Προσωπική του Διαδικτυακή περιοχή αναφέροντας Δεδομένα Ταυτοποίησής του και, εάν χρειάζεται, ακολουθώντας μια Ισχυρή διαδικασία ελέγχου ταυτότητας, εάν του υποδειχθεί. Θα συμπληρώσουν τη σωστή φόρμα στη Σελίδα Πληρωμών και , εάν χρειάζεται, θα αναφέρουν τα αποδεικτικά έγγραφα που ζητούνται από τον Εκδότη. Το έντυπο πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα στοιχεία: το ποσό σε ευρώ της Πράξης Πληρωμής, τα στοιχεία που επιτρέπουν την ταυτοποίηση του Δικαιούχου, την ημερομηνία εκτέλεσης της Παραγγελίας και τυχόν άλλες απαιτούμενες πληροφορίες.
Οι μέθοδοι μετάδοσης μιας παραγγελίας από τον χρήστη είναι οι ακόλουθες:

O Χρήστης συναινεί αμετάκλητα στην Εντολή Πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί «επικύρωση» («Ημερομηνία Παραλαβής»). Η παραλαβή της Εντολής Πληρωμής επιβεβαιώνεται στην Προσωπική Διαδικτυακή Περιοχή του Χρήστη ή μέσω email. Καμία παραγγελία δεν μπορεί να αποσυρθεί από τον Χρήστη μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αμετάκλητα, η οποία είναι από την Ημερομηνία Παραλαβής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Χρήστης μπορεί να συμπληρώσει ένα ενιαίο έντυπο που περιέχει εντολή για μεταφορά χρημάτων όπως  ορίζεται στο άρθρο 5.1 και Εντολή που επιτρέπει τη διενέργεια πράξεων πληρωμής σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Εκτέλεση της παραγγελίας:

Το ποσό της Πράξης Πληρωμής θα αφαιρεθεί από τα Ηλεκτρονικά Χρήματα που διατίθενται στον Λογαριασμό για να πιστωθούν υπέρ του Δικαιούχου ακολουθώντας τις οδηγίες του Χρήστη. Επιπλέον, ο Δικαιούχος μπορεί να ανοίξει Λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 4.2 για να λάβει τα Ηλεκτρονικά Χρήματα, εάν δεν είναι ήδη Χρήστης. Τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στα Ηλεκτρονικά Χρήματα, εάν δεν είναι ήδη Χρήστης. Τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στα Ηλεκτρονικά Χρήματα που χρησιμοποιούνται, εφόσον ισχύει, μπορούν να μεταφερθούν απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών που ανοίγεται στο όνομα του Δικαιούχου με τη λήψη των πληροφοριών αυτού του λογαριασμού από τον Εκδότη. Για το σκοπό αυτό, ο Δικαιούχος πρέπει να παρέχει τον αριθμό ΙΒΑΝ και τον κωδικό SWIFT του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού πληρωμής του καθώς και τη διεύθυνση. Αυτός ο λογαριασμός πρέπει να είναι ανοικτός σε τραπεζικό ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος που αποτελεί μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε Τρίτη χώρα που επιβάλλει ισοδύναμες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
Συμφωνείται ρητά ότι οι Παραγγελίες εκτελούνται το αργότερο στο τέλος της Εργάσιμης Ημέρας μετά την Ημερομηνία Λήψης της Παραγγελίας από τον Εκδότη (και κατά τη συμφωνημένη ημερομηνία εκτέλεσης για πάγιες ή έγκαιρες μεταφορές) εάν ο Δικαιούχος έχει Λογαριασμό. Εάν είναι απαραίτητο, η Ημερομηνία Παραλαβής μπορεί να καθυστερήσει έως ότου ανοίξει Λογαριασμός ή μέχρι την ημέρα που ο Εκδότης έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού πληρωμής του Δικαιούχου που λαμβάνει τα χρήματα. Οποιαδήποτε Εντολή Πληρωμής λαμβάνεται μετά τις 4:00 μ.μ. από τον Πάροχο Υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχει παραληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν η Ημερομηνία Παραλαβής δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, η Παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
  1. Διαβίβαση και Εκτέλεση Εντάλματος Αποζημίωσης
Όταν ζητείται εντολή επιστροφής χρημάτων, ο Χρήστης θα αναγνωρίζεται στον Ιστότοπο υποδεικνύοντας τα Δεδομένα Ταυτοποίησής του ή συνδέοντας μέσω του λογαριασμού του στο Facebook. Θα συμπληρώσει τη σωστή φόρμα στη Σελίδα Πληρωμών και, εάν χρειαστεί, θα αναφέρει τα αποδεικτικά έγγραφα που ζήτησε ο Εκδότης. Ο Χρήστης πρέπει να υποδείξει στη φόρμα τα ακόλουθα στοιχεία : το ποσό της αποζημίωσης, την ημερομηνία εκτέλεσης της Παραγγελίας και τυχόν άλλες απαιτούμενες πληροφορίες.
Ο Χρήστης συναινεί αμετάκλητα στην Εντολή Πληρωμής κάνοντας κλικ στο κουμπί «επικύρωσης» («Ημερομηνία Παραλαβής»). Η παραλαβή της Εντολής Πληρωμής επιβεβαιώνεται στην Προσωπική Διαδικτυακή Περιοχή του Χρήστη ή μέσω email. Καμία παραγγελία δεν μπορεί να αποσυρθεί από τον Χρήστη μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αμετάκλητα, η οποία είναι από την Ημερομηνία Παραλαβής. Η αποζημίωση θα πραγματοποιηθεί με πίστωση της Κάρτας (ή Τρόπου Πληρωμής) που χρησιμοποίησε ο Χρήστης για να αποκτήσει τα Ηλεκτρονικά Χρήματα. Εάν συμβαίνει αυτό, θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμό πληρωμών του Δικαιούχου, οι πληροφορίες των οποίων έχουν παρασχεθεί στον Εκδότη («Ημερομηνία ειδοποίησης»). Συμφωνείται μεταξύ των μερών ότι η αποζημίωση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο στο τέλος της εργάσιμης ημέρας μετά την παραλαβή ή την ειδοποίηση ανάλογα με την περίπτωση.
Οποιαδήποτε εντολή αποζημίωσης λαμβάνεται μετά τις 4:00 μ.μ. από τον Πάροχο Υπηρεσιών θα θεωρηθεί ότι έχει παραληφθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εάν η Ημερομηνία Παραλαβής δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, η Παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα.
  1. Ανάληψη διαταγής
Καμία παραγγελία δεν μπορεί να αποσυρθεί από τον Χρήστη μετά την ημερομηνία κατά την οποία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί αμετάκλητα όπως αναφέρεται παραπάνω.
 1. Αναφορά

Ο Χρήστης, στην Προσωπική Διαδικτυακή του Περιοχή, έχει στη διάθεσή του μια δήλωση των Λειτουργιών που εκτελούνται. Τους ζητείται να αναγνωρίσουν προσεκτικά τον κατάλογο αυτών των πράξεων. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι μόνο η δήλωση της Πράξης Πληρωμής που έχει επικυρωθεί από τον Εκδότη θεωρείται ως αναγνώριση από τον τελευταίο του Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι διαθέσιμο στον Λογαριασμό.
Καθορίζεται ότι για κάθε Λειτουργία που πραγματοποιείται στον Λογαριασμό, ο Χρήστης διαθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες: τον αριθμό αναφοράς της Λειτουργίας, την ταυτότητα του Δικαιούχου, το ποσό της Λειτουργίας, την ταυτότητα του Δικαιούχου, το ποσό της Λειτουργίας, την ημερομηνία λήψης της παραγγελίας και εάν ισχύει, τα τέλη που σχετίζονται με την εκτέλεση αυτής της Λειτουργίας.

Ο Εκδότης θα παρέχει στον Χρήστη κατόπιν αιτήματος τις μηνιαίες καταστάσεις του Λογαριασμού για τους προηγούμενους δεκατρείς (13) μήνες.
 1. Ένσταση σχετικά με τα Προσωποποιημένα Δεδομένα Ασφάλειας
Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει τον Διανομέα για την απώλεια ή κλοπή των Προσωποποιημένων Δεδομένων Ασφαλείας του, για τυχόν κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Προσωπικής του Διαδικτυακής Περιοχής ή των δεδομένων του, μόλις το λάβει γνώση και ζητήσει να αποκλειστούν. Η δήλωση αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί:
 • πραγματοποιώντας ένα τηλεφώνημα στην Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα στον αριθμό που αναφέρεται στους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας ή
 • απευθείας με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπο.
Ο Εκδότης, μέσω του Διανομέα, εκτελεί αμέσως την αίτηση αποκλεισμού του εν λόγω αναγνωριστικού. Το συμβάν θα καταγράφεται και θα σφραγίζεται η ημερομηνία/ώρα. Ένας αριθμός ένστασης με σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας θα παρέχεται στον Χρήστη. Η γραπτή επιβεβαίωση αυτής της ένστασης θα σταλεί από τον Διανομέα στον εν λόγω Χρήστη με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Ο Εκδότης θα αναλάβει τη διοικητική ευθύνη του αρχείου και θα κρατήσει όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για 18 (δεκαοκτώ) μήνες. Κατόπιν γραπτού αιτήματος του Χρήστη και πριν από αυτό το χρονικό διάστημα λήξει, ο Εκδότης θα παρέχει αντίγραφο αυτής της ένστασης. Κάθε αίτημα ένστασης πρέπει να επιβεβαιώνεται αμέσως από τον εν λόγω Χρήστη, με επιστολή  υπογεγραμμένη από τον τελευταίο, που παρέχεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή email, στον Εκδότη στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω. Ο Εκδότης και ο Διανομέας δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις συνέπειες μιας ένστασης που αποστέλλεται με φαξ ή email που δεν προέρχεται από τον Χρήστη.
Μια αίτηση ένστασης θεωρείται ότι υποβλήθηκε την ημερομηνία και ώρα της πραγματικής παραλαβής του αιτήματος από τον Διανομέα. Σε περίπτωση κλοπής ή δόλιας χρήσης του Αναγνωριστικού, ο Εκδότης εξουσιοδοτείται να ζητήσει από τον Διανομέα δήλωση ή αντίγραφο της καταγγελίας του Χρήστη και αναλαμβάνει να απαντήσει σε αυτό το συντομότερο δυνατό.
 1. Αμφισβήτηση μιας πράξης
  1. Παροχές κοινές για όλους τους χρήστες

Για οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με πράξεις πληρωμής ή αποζημίωσης που πραγματοποιήθηκαν από τον Εκδότη στο πλαίσιο της παρούσας, ο Χρήστης καλείται να απευθυνθεί στην Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα στη διεύθυνση που αναφέρεται για το σκοπό αυτό στους Γενικούς Όρους του Ιστότοπου. Εάν εκτελεστεί μια Παραγγελία από τον Εκδότη με σφάλματα που αποδίδονται σε αυτήν την τελευταία, αυτή θα πρέπει να αμφισβητηθεί το συντομότερο δυνατό στον Πάροχο Υπηρεσιών, η Εντολή να ακυρωθεί και ο Λογαριασμός να επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν πριν από τη λήψη της Εντολής Πληρωμής. Μετά από αυτό, η παραγγελία θα επανεκδοθεί σωστά. Τα τέλη που αναφέρονται στους Όρους Τιμής ενδέχεται να οφείλονται σε περίπτωση αδικαιολόγητης αμφισβήτησης μιας Λειτουργίας.
  1. Διατάξεις που ισχύουν για τον επαγγελματία χρήστη
Ο Επαγγελματίας Χρήστης που επιθυμεί να αμφισβητήσει μια Λειτουργία Μεταφοράς μη εξουσιοδοτημένη από αυτούς ή που δεν έχει εκτελεστεί σωστά πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα το συντομότερο δυνατό αφού λάβει γνώση της ανωμαλίας και το αργότερο εντός οκτώ (8) εβδομάδων μετά τη συναλλαγή της πράξης, είναι ευθύνη τους να το αμφισβητήσουν στον Εκδότη το συντομότερο δυνατό. Εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να υποψιαστείτε ότι ο Χρήστης απάτησε, ο Εκδότης θα αποζημιώσει το Χρήστη με το ποσό της Λειτουργίας αμέσως μετά τη λήψη του αιτήματος αμφισβήτησης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Ο Εκδότης θα επιστρέψει τον Λογαριασμό στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πραγματοποίηση της μη εξουσιοδοτημένης Πράξης Πληρωμής. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής Προσωπικών Δεδομένων Ασφαλείας, ευθύνη του Χρήστη είναι οι μη εξουσιοδοτημένες Λειτουργίες που πραγματοποιούνται πριν αμφισβητηθούν. Οι πράξεις που πραγματοποιούνται μετά την αμφισβήτησή τους βαρύνουν τον Εκδότη, εκτός σε περίπτωση απάτης από τον Χρήστη.
  1. Διατάξεις που ισχύουν για τον καταναλωτή
Ο Χρήστης Καταναλωτής που επιθυμεί να αμφισβητήσει μια Λειτουργία Μεταφοράς που δεν έχει λάβει άδεια ή έχει εκτελέσει ακατάλληλα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα το συντομότερο δυνατό αφού λάβει γνώση της ανωμαλίας και το αργότερο εντός δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία χρέωσης, είναι ευθύνη τους να το αμφισβητήσουν στον Εκδότη το συντομότερο δυνατό. Εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να υποψιαστείτε  ότι ο Χρήστης έκανε απάτη, ο Εκδότης θα αποζημιώσει το Χρήστη με το ποσό της Λειτουργίας αμέσως μετά τη λήψη του αιτήματος αμφισβήτησης, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο στο τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας. Ο Εκδότης θα επιστρέψει τον Λογαριασμό στην κατάσταση που βρισκόταν πριν από την πραγματοποίηση της μη εξουσιοδοτημένης Πράξης Πληρωμής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η ευθύνη για την απόδειξη ότι η Λειτουργία εντοπίστηκε, καταγράφηκε και λογιστικοποιήθηκε δεόντως και ότι δεν επηρεάστηκε από τεχνικές ή άλλες ελλείψεις είναι ευθύνη του Εκδότη.
 
Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης Πράξης Πληρωμής μετά την απώλεια ή κλοπή Προσωπικών Δεδομένων Ασφαλείας, ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για τις απώλειες που σχετίζονται με τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων Ασφαλείας πριν από την αμφισβήτησή τους, μέχρι κατώτατο όριο πενήντα (50) ευρώ. Οι πράξεις που πραγματοποιούνται μετά την αμφισβήτησή τους βαρύνουν τον Εκδότη, εκτός της περίπτωσης απάτης του Χρήστη. Ωστόσο, ο Χρήστης δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση:
 • Για μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία πληρωμής που πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση προσωπικών δεδομένων ασφαλείας.
 • απώλειας ή κλοπής Προσωποποιημένων Δεδομένων Ασφαλείας που δεν ήταν δυνατό να εντοπιστούν από τον Χρήστη πριν από την πληρωμή
 • Ζημιών που οφείλονται σε ενέργειες ή αποτυχίες υπαλλήλου, αντιπροσώπου ή θυγατρικής ενός PSP ή οντότητας στην οποία αυτές οι δραστηριότητες εξωτερικεύτηκαν.
Ο Χρήστης δεν φέρει επίσης ευθύνη:
 • εάν η μη εξουσιοδοτημένη λειτουργία πληρωμής πραγματοποιείται με εκτροπή των Προσωποποιημένων Δεδομένων Ασφαλείας, χωρίς να το γνωρίζει ο Χρήστης
 • σε περίπτωση παραποίησης των Εξατομικευμένων Δεδομένων Ασφαλείας, εάν, κατά τη στιγμή της μη εξουσιοδοτημένης Πράξης Πληρωμής, ο Χρήστης κατέχει αυτά τα Δεδομένα.
Ο Χρήστης θα επωμιστεί όλες τις ζημίες που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένες Λειτουργίες εάν αυτές οι απώλειες προέρχονται από δόλια δραστηριότητά τους ή εάν σκόπιμα παραμέλησαν σοβαρά τις υποχρεώσεις τους να διατηρήσουν τα Προσωπικά Δεδομένα Ασφαλείας τους ασφαλή και να αμφισβητήσουν τις επιχειρήσεις σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή εκτροπής  Δεδομένων. Εξαιρουμένων των δόλιων δραστηριοτήτων για λογαριασμό του Χρήστη, ο τελευταίος δεν θα φέρει οικονομικές συνέπειες εάν η μη εξουσιοδοτημένη Λειτουργία πραγματοποιήθηκε χωρίς ο Εκδότης να απαιτεί Ισχυρή Ταυτοποίηση του Χρήστη, σε περίπτωση που το απαιτούν οι κανονισμοί.
 1. Οικονομικοί όροι
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο παρόν τιμολογούνται από τον Διανομέα στο όνομα και για λογαριασμό του Εκδότη σύμφωνα με τους Όρους Τιμής. Οι τυχόν προμήθειες που οφείλονται από τον Χρήστη αφαιρούνται αυτόματα από τον Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Χρήματος από τον Εκδότη. Ο Χρήστης εξουσιοδοτεί τον Εκδότη να αποζημιώσει ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μετά το κλείσιμο του Λογαριασμού, κάθε αναμφισβήτητη πίστωση, ρευστή και εισπρακτική, που οφείλεται, οποιασδήποτε φύσης. Τα κεφάλαια στον Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Χρήματος μπορούν να αποζημιωθούν για οποιοδήποτε οφειλόμενο, εισπρακτικό και απλήρωτο ποσό του Χρήστη στον Εκδότη.
 1. Διάρκεια και τερματισμός
Η σύμβαση-πλαίσιο συνάπτεται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Αρχίζει να ισχύει από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή από τον Χρήστη. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή και τηρώντας μια προειδοποίηση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, να καταγγείλει τη Σύμβαση – Πλαίσιο. Ο Εκδότης μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει τη Σύμβαση Πλαίσιο, τηρώντας μια προειδοποίηση δύο (2) μηνών που παρέχεται σε μορφή Αντιγράφου. Σε αυτή την περίπτωση, τα τέλη που οφείλονται αδιαμφησβήτητα για τις Υπηρεσίες οφείλονται από τον Χρήστη σε αναλογία για την περίοδο που έχει παρέλθει κατά την ημερομηνία λήξης. Πέραν των έξι (6) μηνών, η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να καταγγελθεί χωρίς έξοδα. Σε άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να ισχύουν έξοδα τερματισμού, σύμφωνα με τους Όρους Τιμής. Για τους σκοπούς αυτούς, κάθε συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να γνωστοποιεί τον τερματισμό του παρόντος στο άλλο μέρος, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας.  
Ο Χρήστης πρέπει να αναφέρει στο μήνυμα τερματισμού τα στοιχεία τραπεζικού ή λογαριασμού πληρωμής που επιτρέπουν στον Εκδότη να του επιστρέψει τα διαθέσιμα Ηλεκτρονικά Χρήματα. Ελλείψει αυτής της ένδειξης, είναι ευθύνη του Εκδότη να ακολουθήσει τις οδηγίες Αποζημίωσης που αφορούν επιστροφή χρημάτων με πίστωση της Κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση Ηλεκτρονικού Χρήματος. Ο Εκδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση μετά την επιβεβαίωση στον Χρήστη της μεταφοράς στον αναγραφόμενο λογαριασμό ή την πίστωση της Κάρτας στο ποσό των Διαθέσιμων Ηλεκτρονικών Χρημάτων.
Σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης, απάτης ή έλλειψης πληρωμής εκ μέρους του Χρήστη, ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση στέλνοντας ένα email μαζί με μια συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση που οριστεί διάδοχος του Εκδότη για την έκδοση Ηλεκτρονικών Χρημάτων που διανέμονται στον Ιστότοπο είναι ευθύνη του Διανομέα να συγκεντρώσει τη ρητή γραπτή συμφωνία του Χρήστη αυτής της αλλαγής, σχετικά με το ποσό των διαθέσιμων Ηλεκτρονικών Χρημάτων και να το υποδείξει στον Εκδότη τους όρους μεταφοράς των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στα διαθέσιμα Ηλεκτρονικά Χρήματα.
 1. Τροποποίηση της σύμβασης - πλαισίου
Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιήσει τη Σύμβαση – Πλαίσιο. Πρέπει να παρέχεται στον Χρήστη από τον Διανομέα σε μορφή Αντίγραφου, το αργότερο δύο (2) μήνες πριν από την ημερομηνία που προτείνεται για την έναρξη ισχύος του. Οποιαδήποτε νέα υπηρεσία προτείνει ο Εκδότης υπόκειται σε τροποποίηση της Σύμβασης Πλαίσιο. Οποιοσδήποτε Χρήστης μπορεί να αρνηθεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και πρέπει να γνωστοποιήσει την άρνησή του στην Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής 2 μήνες πριν από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων τροποποιήσεων (η σφραγίδα του ταχυδρομείου είναι απόδειξη αυτού) στη διεύθυνση που αναφέρεται στους Γενικούς Όρους της η ιστοσελίδα.
Χωρίς ειδοποίηση απόρριψης πριν από την καθορισμένη ημερομηνία έναρξης ισχύος, ο Χρήστης θα θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Η σχέση μεταξύ των μερών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος θα διέπεται από τη νέα έκδοση της σύμβασης-πλαισίου. Σε περίπτωση που ο Χρήστης αρνηθεί, η άρνηση αυτή θα οδηγήσει, χωρίς αμοιβή, στον τερματισμό της Σύμβασης- Πλαίσιο, καθώς και στην Αποζημίωση των μονάδων Ηλεκτρονικού Χρήματος που τους ανήκουν σε χρονικό διάστημα δεκατριών (13) μηνών μετά την ημερομηνία λήξης ισχύος του τερματισμού προκειμένου να καλυφθεί οτιδήποτε αμφισβητείται στο μέλλον. Οποιεσδήποτε νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που καθιστούν αναγκαίες τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος της Σύμβασης – Πλαισίου θα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, ο Χρήστης θα ενημερωθεί σχετικά.
 1. Ασφάλεια
Ο Εκδότης δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και βέλτιστες πρακτικές. Συγκεκριμένα, ο Εκδότης θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων του Χρήστη, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά την πρόσβαση στον ηλεκτρονικό Λογαριασμό για τεχνικούς λόγους, λόγους ασφαλείας ή συντήρησης χωρίς αυτές οι πράξεις να επικαλούνται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης οποιουδήποτε είδους. Αναλαμβάνει να περιορίσει αυτούς τους τύπους διακοπών σε αυτές που είναι απολύτως απαραίτητες.
Ωστόσο, ο Εκδότης δεν φέρει ευθύνη έναντι του Χρήστη για πιθανά λάθη, παραλείψεις, διακοπές ή καθυστερήσεις των εργασιών που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση του τελευταίου. Ο Εκδότης δεν φέρει καμία ευθύνη για κλοπή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη δεδομένων που προκύπτουν από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο. Επιπλέον, ο Εκδότης παραμένει εκτός του πεδίου της νομικής σχέσης μεταξύ του Χρήστη και του Δικαιούχου της Πράξης Πληρωμής ή μεταξύ του Χρήστη και του Ιστότοπου. Ο Εκδότης δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για προεπιλογές, παραβιάσεις ή αμέλεια μεταξύ Χρήστη και Δικαιούχου, ή Ιστοτόπου και Χρήστη.
Εάν το μοναδικό αναγνωριστικό ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία απαραίτητη για την εκτέλεση μιας Λειτουργίας Πληρωμής που παρέχεται από τον Χρήστη είναι ανακριβής, ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την ακατάλληλη εκτέλεση της εν λόγω Υπηρεσίας.

Ο Διανομέας και μόνο είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της χρήσης της Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους της Ιστοσελίδας, ενώ ο Εκδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων που ανταλλάσσει με τον Χρήστη στο πλαίσιο του παρόντος για τη δημιουργία και διαχείριση του Λογαριασμού τους, καθώς και τις Λειτουργίες Πληρωμών που σχετίζονται με τον Λογαριασμό.
 1. Όρια στην Ευθύνη του Εκδότη
Ο Εκδότης δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση στις νομικές και εμπορικές σχέσεις και πιθανές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του Δικαιούχου και του Χρήστη ή μεταξύ του Χρήστη και του Διανομέα. Ο Εκδότης δεν ασκεί καμία επίβλεψη σχετικά με τη συμμόρφωση, την ασφάλεια, τη νομιμότητα, τα χαρακτηριστικά και τον κατάλληλο χαρακτήρα των προϊόντων που υπόκεινται σε Λειτουργία Πληρωμής. Από αυτή την άποψη, είναι ευθύνη του Χρήστη να συγκεντρώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για να πραγματοποιήσει την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, τις συλλογές κεφαλαίων ή οποιαδήποτε άλλη απαιτούμενη λειτουργία. Κάθε πράξη που πραγματοποιείται από τον Χρήστη δημιουργεί μια σύμβαση που δημιουργείται απευθείας μεταξύ του ίδιου και του Δικαιούχου που είναι άγνωστοι στον Εκδότη. Κατά συνέπεια, το τελευταίο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη μη εκτέλεση ή την ακατάλληλη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτό, ή τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν στον Χρήστη από αυτή την άποψη. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αντίθετη διάταξη της παρούσας Σύμβασης, η ευθύνη του Εκδότη ως προς τον Χρήστη περιορίζεται σε αποζημιώσεις για άμεσες ζημίες, όπως καθορίζεται από κανονισμό.
 1. Δεσμεύσεις του Χρήστη
Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία στην Προσωπική Διαδικτυακή Περιοχή τους στον Ιστότοπο δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου μέρους και δεν είναι αντίθετα με το νόμο, τη δημόσια τάξη ή την ορθή ηθική. Ο Χρήστης βεβαιώνει τη συμμόρφωση, τη νομιμότητα και τον κατάλληλο χαρακτήρα του ποσού που χορηγείται στον Δικαιούχο Ιδιοκτήτη, της αγοράς του αγαθού από τον Δικαιούχο. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην εκτελέσουν τη Σύμβαση Πλαίσιο με παράνομο τρόπο ή υπό συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά, απενεργοποίηση υπερφόρτωση ή αλλοίωση της Ιστοσελίδας. Αναλαμβάνουν να μην σφετεριστούν την ταυτότητα ενός άλλου προσώπου ή οντότητας, να παραποιήσουν ή να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους, την ηλικία τους ή να δημιουργήσουν ψευδή ταυτότητα. Σε περίπτωση παράβασης αυτών των υποχρεώσεων, ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να τερματίσει αυτές τις ενέργειες. Έχει επίσης το δικαίωμα να αναστείλει, να διαγράψει ή/και να αποκλείσει την πρόσβαση στον Λογαριασμό. Με την επιφύλαξη των νομικών ενεργειών που αναλαμβάνονται από τρίτα μέρη, ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσωπικά οποιαδήποτε νομική ενέργεια που αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ζημιών στις οποίες έχει υποστεί προσωπικά λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων του Χρήστη από την παρούσα Σύμβαση.
 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης
  1. Διατάξεις που ισχύουν για όλους του χρήστες
Ο Χρήστης που έχει ξεκινήσει με την έννοια των άρθρων L.341-1 επ. του Νομισματικού και Χρηματοπιστωτικού Κώδικα έχει χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματός τους υπαναχώρησης, καθώς η περίπτωση ενδέχεται να ανταποκριθεί στους όρους του άρθρου Δ.341-1 του παρόντος Κώδικα, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει τον λόγο ή την ποινή. Αυτό το χρονικό πλαίσιο για την ανάκληση ξεκινά από την ημέρα της εγγραφής τους ως Χρήστη.
  1. Διατάξεις που ισχύουν για τον καταναλωτή
Σύμφωνα με το άρθρο L.222-7 του Κώδικα Καταναλωτή ο καταναλωτής Χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης που μπορεί να ασκηθεί σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει τον λόγο ή να υποστεί την ποινή. Αυτό το χρονικό πλαίσιο ανάληψης αρχίζει είτε από τη μέρα σύναψης της σύμβασης-πλαισίου, είτε από τη λήψη των συμβατικών όρων και πληροφοριών, εάν η ημερομηνία αυτή είναι μετά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης-πλαισίου.
Η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να τεθεί σε ισχύ μόνο πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης μετά από έγκριση του καταναλωτή χρήστη. Ο καταναλωτής αναγνωρίζει ότι η χρήση των Υπηρεσιών μετά την είσοδό της σύμβασης-πλαισίου αποτελεί ρητή αίτηση εκ μέρους της να ξεκινήσει την εκτέλεση της σύμβασης-πλαισίου πριν από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης συνεπάγεται με την λήξη της σύμβασης-πλαισίου και, σε περίπτωση που η εκτέλεσή της έχει αρχίσει, λαμβάνει τη μορφή τερματισμού και δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τις παρεχόμενες προηγουμένως υπηρεσίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ο καταναλωτής Χρήστης θα είναι υπεύθυνος μόνο για πληρωμή ανάλογη των Υπηρεσιών που παρέχονται αποτελεσματικά.
  1. Άσκηση του Δικαιώματος Αποχώρησης
Ο Χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει την Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα για το αίτημα ανάληψης εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου μέσω τηλεφώνου ή μέσω email και αποστέλλοντας επιβεβαίωση στη διεύθυνση της Εξυπηρέτησης Πελατών Διανομέα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το δελτίο ανάληψης που τους έχει διαθέσει η Πλατφόρμα.
 1. Κανόνες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Ο Εκδότης υπόκειται σε όλους τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου του Λουξεμβούργου, που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, ο Εκδότης πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες από όλους τους Χρήστες σχετικά με οποιαδήποτε επιχείρηση ή αρχική επιχειρηματική σχέση, το αντικείμενο και τον προορισμό της επιχείρησης ή το άνοιγμα του Λογαριασμού. Επιπλέον, πρέπει να προβεί σε κάθε δέουσα επιμέλεια για τον εντοπισμό του Χρήστη και, εάν συμβαίνει, του πραγματικού δικαιούχου του Λογαριασμού ή/και των Λειτουργιών Πληρωμών που σχετίζονται με αυτόν. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ο Εκδότης μπορεί να τερματίσει ή να αναβάλει ανά πάσα στιγμή τη χρήση Προσωποποιημένων Δεδομένων Ασφαλείας, την πρόσβαση σε Λογαριασμό ή την εκτέλεση Λειτουργίας ή Αποζημίωσης ελλείψει επαρκών στοιχείων σχετικά με τον σκοπό ή τη φύση τους. Ενημερώνονται ότι μια επιχείρηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του παρόντος ενδέχεται να υπόκειται στην άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας με την εθνική μονάδα χρηματοοικονομικής νοημοσύνης. Ο Χρήστης, σύμφωνα με τους κανονισμούς, μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που κοινοποιούνται κατ’αυτόν τον τρόπο σε αυτό το δικαίωμα πρόσβασης χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον σκοπό της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εάν αυτά τα δεδομένα αφορούν το άτομο που υποβάλλει το αίτημα.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση διαδικασίας ή αστικής ευθύνης και η εκτέλεση επαγγελματικών κυρώσεων κατά του Εκδότη, των υπαλλήλων ή των αντιπροσώπων του, εάν έχουν δηλώσει καλόπιστα στην εθνική τους αρχή σχετικά με υποψίες.
 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Ο Εκδότης συλλέγει και επεξεργάζεται όλα τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που ισχύουν για την προστασία αυτών των Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούνται κατά την εγγραφή είναι απαραίτητα στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν. Εάν δεν παρέχονται τα υποχρεωτικά Προσωπικά Δεδομένα, ενδέχεται το ενδιαφερόμενο μέρος να μην έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες. Το εν λόγω πρόσωπο ενημερώνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται ειδικά για τους ακόλουθους σκοπούς: παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται εδώ, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διαχείριση αιτημάτων για πληροφορίες και αξιώσεις, διενέργεια στατιστικών. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων είναι ειδικά απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης-πλαισίου καθώς και για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειται ο επεξεργαστής δεδομένων. Ο Εκδότης και ο Διανομέας λειτουργούν ως από κοινού επεξεργαστές αυτών των δεδομένων.
Τα Προσωπικά Δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των εν λόγω Προσώπων. Ωστόσο, το εν λόγω Πρόσωπο ενημερώνεται ότι τα Προσωπικά Δεδομένα μεταφέρονται στον Εκδότη υπεργολάβους για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Οι εν λόγω υπεργολάβοι ενεργούν μόνο μετά από οδηγίες του Εκδότη και αποκλειστικά για λογαριασμό του τελευταίου. Το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να έχει πρόσβαση στη λίστα υπεργολάβων αποστέλλοντας το αίτημά του στην Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα. Ενημερώνονται ότι ο Εκδότης διασφαλίζει ότι οι υπεργολάβοι τους λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διατηρήσουν την ασφάλεια και το απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση παραβίασης των Προσωπικών Δεδομένων (απώλεια, παραβίαση, καταστροφή κλπ.) που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο για το εν λόγω Πρόσωπο, το τελευταίο θα ενημερωθεί σχετικά.
Ο Εκδότης διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει Προσωπικά Δεδομένα, κατόπιν αιτήματος νομικής αρχής, σύμφωνα με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό, για την προστασία ή την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του Κατόχου Λογαριασμού ή του εν λόγω Προσωπικού, εάν το απαιτούν οι περιστάσεις ή προστατεύουν την ασφάλεια του Παρόχου Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών ή του κοινού. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Εκδότη στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχονται σύμφωνα με το παρόν φυλάσσονται για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για τη επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται παραπάνω. Σε αντίθεση με τις αντίθετες νομικές και κανονιστικές διατάξεις, τα Προσωπικά Δεδομένα δεν θα διατηρούνται πέραν της πραγματικής ημερομηνίας καταγγελίας της Σύμβασης. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι τα Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με την ταυτοποίηση διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών από τη λήξη της συμβατικής σχέσης, υπό την επιφύλαξη ισχύουσας ρύθμισης όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τα εν λόγω πρόσωπα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τους κανονισμούς: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα ένστασης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους και δικαίωμα της φορητότητας, Το εν λόγω πρόσωπο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα απευθυνόμενη στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Διανομέα. Το αίτημα πρέπει να αναφέρει το επώνυμό τους, το όνομα, το αναγνωριστικό τους και να περιλαμβάνει φωτοτυπία εγγράφου ταυτότητας που φέρει την υπογραφή τους.
Μια απάντηση θα σταλεί στο εν λόγω πρόσωπο σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα μετά την παραλαβή του αιτήματος. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε δύο (2) μήνες, λόγω της πολυπλοκότητας και του αριθμού των αιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή, το εν λόγω πρόσωπο θα ενημερωθεί για αυτήν την παράταση και τους λόγους αναβολής εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.
Το εν λόγω πρόσωπο θα ενημερωθεί εάν έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια αρχή για οποιοδήποτε αίτημα σχετίζεται με τα Προσωπικά του Δεδομένα. Εάν το εν λόγω πρόσωπο παρέχει το αίτημα σε ηλεκτρονική μορφή, η απάντηση θα παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν το ζητήσει ρητά διαφορετικά. Όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετίζονται με ένα Ενδιαφερόμενο Πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση-Πλαίσιο έχει μεταφερθεί από τον Χρήστη, ο τελευταίος θα είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση στο εν λόγω Πρόσωπο των πληροφοριών αυτού του άρθρου. Πρόσθετες πληροφορίες για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος, το χρονικό διάστημα που τηρούνται και τα δικαιώματα του εν λόγω προσωπικού είναι διαθέσιμα στην πολιτική εμπιστευτικότητας του Εκδότη (προσβάσιμη στον ιστότοπο www.mangopay.com).
 1. Επαγγελματικό απόρρητο
Ο Εκδότης δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο. Ωστόσο, το απόρρητο μπορεί να αρθεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, βάσει νομικής, κανονιστικής και προληπτικής υποχρέωσης, συγκεκριμένα κατόπιν αιτήματος των εποπτικών αρχών, της φορολογικής ή τελωνειακής διοίκησης, καθώς και εκείνων ενός ποινικού δικαστή ή περίπτωση νομικού αιτήματος που υποδεικνύεται στον Διανομέα. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να απαλλάξει τον Διανομέα από το επαγγελματικό απόρρητο υποδεικνύοντας ρητά τις αρχές που λαμβάνουν τις εμπιστευτικές πληροφορίες που σχετίζονται με τον Χρήστη.
 
Διευκρινίζεται ότι το επαγγελματικό απόρρητο μπορεί να αρθεί από τους κανονισμούς που ωφελούν εταιρείες που παρέχουν στον Διανομέα σημαντικά επιχειρησιακά καθήκοντα στο πλαίσιο του παρόντος.
 1. Πνευματική Ιδιοκτησία
Ο Εκδότης διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που του αναφέρονται για τις Υπηρεσίες που προσφέρονται στον Χρήστη. Κανένα από αυτά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα μεταβιβάζεται στον Χρήστη βάσει της παρούσας Σύμβασης.
 1. Θάνατος Χρήστη και Ανενεργών Λογαριασμών
  1. Θάνατος Χρήστη
Ο θάνατος του Χρήστη θα τερματίσει τη Σύμβαση Πλαίσιο, μόλις αυτό γνωστοποιηθεί στον Εκδότη. Οι πράξεις που πραγματοποιούνται από τη στιγμή του θανάτου, εκτός από τη συμφωνία του ατόμου που έχει δικαιώματα ή του πληρεξούσιου δικηγόρου που είναι υπεύθυνος για την περιουσία, θεωρούνται ότι δεν έχουν λάβει άδεια. Ο Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Χρήματος θα παραμείνει ανοικτός για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την τακτοποίηση της περιουσίας και ο Διανομέας/Εκδότης θα εξασφαλίσει τη μεταφορά του υπολοίπου κατόπιν συμφωνίας του ατόμου που έχει δικαιώματα ή του δικηγόρου που είναι υπεύθυνος για την περιουσία.
  1. Ανενεργοί λογαριασμοί
Οποιοσδήποτε ανενεργός Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Χρήματος ενδέχεται να υπόκειται σε ειδοποίηση αδράνειας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του Διανομέα που ακολουθείται από ειδοποίηση παρακολούθησης έναν (1) μήνα αργότερα. Ο Λογαριασμός Χρήστη θεωρείται ανενεργός εάν, στο τέλος περιόδου δώδεκα (12) μηνών, δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες (με εξαίρεση τα έξοδα διαχείρισης που έχουν αφαιρεθεί) με πρωτοβουλία του Χρήστη (ή οποιουδήποτε αντιπροσώπου) και δεν έχει υποδειχθεί συγκεκριμένα στον Διανομέα σε οποιαδήποτε μορφή. Ελλείψει απάντησης ή χρήσης του Ηλεκτρονικού Χρήματος που είναι διαθέσιμο σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Λογαριασμός θα κλείσει και θα διατηρηθεί μόνο για σκοπούς αποπληρωμής του Ηλεκτρονικού Χρήματος. Τα έξοδα διαχείρισης ενδέχεται να εισπράττονται από τον Εκδότη. Ο Λογαριασμός δεν θα δημιουργηθεί πλέον περαιτέρω χρήση του Ηλεκτρονικού Χρήματος.
 1. Ανωτέρα Βία
Τα μέρη δεν θεωρούνται υπεύθυνα ή θεωρούνται ότι παραβιάζουν το παρόν, σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη εκτέλεσης, όταν η αιτία σχετίζεται με γεγονός ανωτέρας βίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1218 του Αστικού Κώδικα.
 1. Ανεξαρτησία των συμβατικών όρων
Εάν ένας από τους όρους του παρόντος ακυρωθεί ή δεν ισχύει, θεωρείται ότι δεν έχει γραφτεί και δεν θα οδηγήσει σε ακύρωση των άλλων διατάξεων. Εάν ένας ή περισσότεροι όροι του παρόντος καταστούν άκυροι ή δηλωθούν ως τέτοιοι βάσει νόμου, κανονισμού ή μετά από οριστική απόφαση που εκδόθηκε από αρμόδια δικαιοδοσία, οι άλλοι όροι διατηρούν τη δύναμη της υποχρέωσής τους και το πεδίο εφαρμογής τους. Οι όροι που κηρύχθηκαν άκυροι θα αντικατασταθούν από όρους που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο νόημα και το πεδίο εφαρμογής των όρων που αρχικά συμφωνήθηκαν.
 1. Προστασία των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν
Τα κεφάλαια του Χρήστη κατατίθενται στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας σε λογαριασμό που ανοίγεται σε Τράπεζα και τηρούνται από αυτήν.
Σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 24-10 (1) a) του νόμου της 20ης Μαΐου 2011, δημοσιεύτηκε στο Mémorial A n° 104 της 24 Μαΐου 2011 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και το άρθρο 14 του νόμου της 10ης Νοεμβρίου 2009 δημοσιεύτηκε στο Mémorial A n° 215 της 11ης Νοεμβρίου 2009 του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, μεταφορά της οδηγίας 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος, τα κεφάλαια που συλλέγονται προστατεύονται και δεν περιλαμβάνονται στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος περίπτωση εκκαθάρισης, πτώχευσης ή οποιασδήποτε άλλης ανταγωνιστικής κατάστασης που μπορεί να προκύψει για το τελευταίο.
 1. Έλλειψη μεταφοράς
Η Σύμβαση- Πλαίσιο δεν μπορεί να υπόκειται σε ολική ή μερική μεταφορά από τον Χρήστη έναντι πληρωμής ή δωρεάν. Έτσι, τους απαγορεύεται να μεταβιβάζουν σε οποιοδήποτε τρίτο όποια και αν είναι τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις που κατέχει δυνάμει του παρόντος. Σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης, εκτός από τον άμεσο τερματισμό της παρούσας, ενδέχεται να θεωρηθούν υπεύθυνοι από τον Εκδότη.
 1. Συμφωνία σε σχέση με την απόδειξη
Όλα τα δεδομένα θα συμπεριληφθούν σε αναλλοίωτη, αληθινή και ασφαλή μορφή στη βάση δεδομένων τεχνολογίας του Εκδότη, συγκεκριμένα σε σχέση με τις Εντολές Πληρωμής και την επιβεβαίωση που λαμβάνεται από τον Χρήστη, τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται, την πρόσβαση, την Ανάληψη, την Αποζημίωση, ώστε να αποτελούν απόδειξη μεταξύ των Μερών, εκτός εάν υπάρχει απόδειξη για το αντίθετο.
 1. Αξιώσεις και Διαμεσολάβηση
Ο Χρήστης καλείται να απευθυνθεί στην Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα, όπως αναφέρεται στην Ιστοσελίδα σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση. Κάθε αξίωση διαφορετική από αυτήν που ορίζεται στο άρθρο σχετικά με τη σύναψη, την εκτέλεση ή τον τερματισμό της σύμβασης- πλαισίου έκδοσης και διαχείρισης ηλεκτρονικών χρημάτων πρέπει να αναφέρεται στην ακόλουθη διεύθυνση legal@mangopay.com.
Ο Χρήστης αποδέχεται ότι ο Εκδότης θα απαντήσει στις αξιώσεις του σε μορφή Hard Copy. H απάντηση θα εκδοθεί το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημέρων μετά την παραλαβή της απαίτησης από τον Εκδότη. Ωστόσο, για λόγους εκτός του ελέγχου του, ο Εκδότης ενδέχεται να μην μπορεί να απαντήσει σε αυτό το χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Σε αυτήν την περίπτωση, θα παρέχει στον Χρήστη την απάντηση που θα προσδιορίζει τους λόγους αυτής της επιπλέον χρονικής περιόδου καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία θα στείλει την οριστική απάντηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης θα λάβει οριστική απάντηση το αργότερο σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε (35) εργάσιμων ημερών μετά την παραλαβή της αξίωσης.
Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι το CSSF (Commission de Surveillance du Secteur financier) [Επιτροπή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Τομέα] είναι αρμόδιο για την επίλυση διαφορών σε εξωδικαστική βάση που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Πλαίσιο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CSSF ΚΑΙ τους όρους αυτής της προσφυγής, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εξυπηρέτηση Πελατών Διανομέα ή να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του CSSF (http://www.cssf.lu). Τα αιτήματα διαμεσολάβησης πρέπει να απευθύνονται στον Διαμεσολαβητή της Επιτροπής de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), 283 route dArlon, L-1150 Luxembourg, (direction@cssf.lu) και αυτό, με την επιφύλαξη άλλων νομικών ενεργειών. Ωστόσο, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να προσεγγιστεί εάν το αίτημα είναι προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό, εάν η διαφορά έχει προηγουμένως διευθετηθεί ή βρίσκεται σε διαδικασία επίλυσης από άλλο διαμεσολαβητή ή από δικαστήριο, εάν το αίτημα προς τον διαμεσολαβητή ή από δικαστήριο, εάν το αίτημα προς τον διαμεσολαβητή υποβληθεί εντός χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από τη στιγμή της εγγραφής αξίωσης στον επαγγελματία ή εάν η διαφορά δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του διαμεσολαβητή.
 1. Γλώσσα – Ισχύον δίκαιο και αρμόδια δικαιοδοσία
Με εξαίρεση την εφαρμογή νόμου σχετικού με τη δημόσια τάξη (που ισχύει μόνο στα αυστηρά όρια του σκοπού του), ορίζεται ρητά ότι η αγγλική γλώσσα είναι η γλώσσα που επιλέγουν και χρησιμοποιούν τα μέρη στις προσυμβατικές και συμβατικές τους σχέσεις και ότι το πλαίσιο. Η σύμβαση υπόκειται στο γαλλικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με το τελευταίο υποβάλλεται στη δικαιοδοσία των αρμόδιων γαλλικών δικαστηρίων.